Veřejné zakázky

Autor: Mgr. Romana Derková, Mgr. Adéla Havlová, LL.M.   
Odborné fórum
Středa, 14 Prosinec 2011

Otázka k dnešnímu tématu zní:

Jak může být při hodnocení nabídek elektronickou aukcí použit institut mimořádně nízké nabídkové ceny?

Elektronické aukce jsou českou i evropskou právní úpravou veřejných zakázek obecně považovány za prostředek pro hodnocení nabídek, který zadavatel může využít ve stanovených typech zadávacích řízení (s výjimkou zakázek, jejichž předmětem je plnění týkající se práv duševního vlastnictví), pokud použití elektronické aukce předem oznámí.

Před zahájením elektronické aukce je přitom zadavatel povinen provést posouzení a hodnocení nabídek a pořídit zprávu o posouzení a hodnocení nabídek. Zákon pro tyto úkony používá legislativní zkratku „předběžné hodnocení“. Již v tomto stádiu by tedy zadavatel měl posoudit nabídky z hlediska splnění požadavků zákona a zadavatele uvedených v podmínkách zadání, a dále také z hlediska výše nabídkové ceny. Nastupuje tak plně aplikace § 77 zákona se všemi důsledky z něj vyplývajícími, včetně případného vyloučení uchazeče ze zadávacího řízení, kterého zadavatel vyzve ke zdůvodnění mimořádně nízké nabídkové ceny a který svou nabídkovou cenu zadavateli nezdůvodní, případně ji nezdůvodní ve stanovené lhůtě. Případné vyloučení ze zadávacího řízení ve stádiu před zahájením elektronické aukce předpokládá i § 97 odst. 2 zákona, který stanoví, že po předběžném hodnocení vyzve zadavatel všechny uchazeče, kteří nebyli v rámci předběžného hodnocení vyloučeni, k podání nové aukční hodnoty do elektronické aukce.

Předběžné hodnocení a případné vyloučení uchazeče z důvodu mimořádně nízké nabídkové ceny před zahájením elektronické aukce však nevyřeší problémy s případným předložením mimořádně nízkých aukčních hodnot v průběhu elektronické aukce. Otázka posouzení výše nabídkové ceny tak podle našeho názoru nabývá na významu i po zahájení elektronické aukce, přestože zákon obecně předpokládá řešení této otázky ve stádiu posouzení nabídek (do nějž je úprava mimořádně nízké nabídkové ceny v zákoně také systematicky zařazena) a elektronická aukce je aplikována až jako možný prostředek hodnocení nabídek.

Vycházíme především z toho, že zásadním účelem elektronické aukce je snížení nabídkové ceny (případně jiných počitatelných hodnot), a tím dosažení finanční úspory. Na druhou stranu je však třeba zkoumat výši nabídkové ceny z hlediska minimalizace rizika následného navyšování ceny plnění při vlastní realizaci veřejné zakázky či dokonce neprovedení plnění za cenu, která se v budoucnu ukáže jako nereálná. Má-li posouzení mimořádně nízké nabídkové ceny sloužit jako ochranný institut zadavatele, je třeba připustit, že ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně lze použít i na případy hodnocení nabídek v elektronických aukcích. Jak ukazuje praxe, má elektronická aukce i svůj psychologický efekt, kdy uchazeči pod vlivem aukčních hodnot ostatních účastníků mnohdy podlehnou „soutěživému duchu“ a nabídnou zadavateli hodnoty, které následně reálně nejsou schopni splnit, což si často uvědomí až v okamžiku ukončení elektronické aukce a vyhlášení výsledků.

Posouzení nabídek z hlediska výše nabídkové ceny v případě použití elektronických aukcí připouští např. i polský Úřad pro veřejné zakázky.1

Snižování nabídkových cen v průběhu elektronické aukce by tedy mělo být fakticky omezeno případnou aplikací ustanovení § 77 o mimořádně nízké nabídkové ceně, pokud zadavatel získá pochybnosti o reálnosti výše nabídkových cen.

Jakým způsobem tedy použít ustanovení o mimořádně nízké nabídkové ceně v případě elektronické aukce? Z hlediska praktického bude zřejmě nejvhodnější provést opětovné posouzení výše nabídkových cen (prvotní je prováděno v rámci předběžného hodnocení) po ukončení elektronické aukce. Takový postup je podle našeho názoru možný, bude-li proveden v souladu se základními zásadami zadávacího řízení - bude-li tedy především předem oznámen a zadavatel bude ke všem uchazečům přistupovat stejným způsobem, kdy vyzve všechny uchazeče, jejichž ceny jsou v některých částech plnění mimořádně nízké (např. v situaci, kdy hodnocení v elektronické aukci bude podléhat cena rozčleněná do několika položek).

Zadavatel tedy po ukončení elektronické aukce vyzve uchazeče ke zdůvodnění výše nabídkové ceny, a vysvětlí-li uchazeč důvody své extrémně nízké ceny, bude jeho aukční hodnota následně vyhodnocena jako nejvhodnější. V opačném případě bude jeho nabídka vyřazena ze zadávacího řízení a zadavatel v návaznosti na vyloučení tohoto uchazeče adekvátně upraví pořadí hodnocení v kritériu výše nabídkové ceny. Teoreticky by bylo možné využít institutu mimořádně nízké nabídkové ceny i v průběhu elektronické aukce, to by však znamenalo pozastavení aukce do doby zdůvodnění výše nabídkových cen, což považujeme za nepraktické a z hlediska technického obtížně proveditelné.

Pro vyloučení všech pochybností by však zadavatel podle našeho názoru měl případné opětovné posouzení výše nabídkových cen při použití elektronické aukce předem upravit v podmínkách zadání tak, aby byl každý z účastníků aukce o této možnosti předem obeznámen, a zůstaly tak zachovány základní zásady zadávacího řízení.


1 Z výkladového stanoviska zveřejněného na stránkách polského Úřadu pro veřejné zakázky (Urzad Zamówień Publicznych) vyplývá, že zohledňuje skutečnost, že zákonná úprava elektronických aukcí výslovně nevylučuje použití ustanovení zákona o mimořádně nízké nabídkové ceně; podle jeho názoru je tudíž nutné postupovat rovněž v souladu s tímto ustanovením a vyzvat uchazeče po ukončení elektronické aukce k vysvětlení výše nabídkové ceny, resp. je vyloučit, pokud mimořádně nízkou nabíkovou cenu nezdůvodní.

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup