Po rekodifikaci zmizejí nebytové prostory

Autor: Lukáš Syrový   
Ekonom
Čtvrtek, 29 Srpen 2013

Úprava, kterou od příštího roku přinese nový občanský zákoník, přináší rozsáhlé změny i v oblasti nájemních smluv. Mimo jiné zavádí, že nájemní smlouvy se řídí novou úpravou ode dne její účinnosti, i když ke vzniku nájmu došlo před tímto datem. V praxi to znamená, že účinností nového občanského zákoníku se práva a povinnosti z nájemních smluv vzniklé ode dne jeho účinnosti budou řídit právě touto úpravou.

Novinkou úpravy nájmu je možnost zapsat nájem do katastru nemovitostí. Tím bude umožněna publicita důležité informace o zatížení věci nájmem třetí osoby, napovídající případnému zájemci o koupi nebo nájem nemovitosti. Změnou bude i možnost pronajmout věc, která v budoucnu teprve vznikne. Účelem je zjednodušení uzavírání nájemních smluv, kdy bude možno vynechat dnes často využívaný institut smluv o smlouvách budoucích.

Terminologicky bude nahrazen pojem "nebytový prostor" novým, a to "prostor sloužící podnikání", kterým bude prostor nebo místnost, bude-li účelem nájmu provozování podnikatelské činnosti. Rozhodným kritériem se tedy stane účel nájmu. Samotný pojem "prostor" však nový občanský zákoník nijak nevymezuje a bude otázkou výkladu, zda zahrne například palubu lodi sloužící k podnikání.

Výše popsané instituty přinášejí nové možnosti při sjednávání a uzavírání nájemních smluv. Ačkoli obsah některých pojmů je zatím nejasný, včasné obeznámení se s novými instituty umožní zvážit, které z nich stojí za to použít.
Byla by ostatně škoda nabízenou možnost nevyužít.

 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup