Oblasti specializace

Právníci naší kanceláře si uvědomují, že poskytování právních služeb vysoké úrovně vyžaduje nejen podrobnou znalost právních předpisů a jejich aplikace, ale i širší vědomosti o příslušném podnikatelském odvětví jejich klientů. 
 
Proto jsme vytvořili systém řízení právní kanceláře nejen dle právních specializací, ale i podnikatelských oborů. Toto organizační uspořádání směřuje k maximálně efektivnímu poskytování právních služeb, kdy komplexní projekty jsou řízeny seniorními právníky se širokými praktickými zkušenostmi za podpory specialistů na příslušné právní obory.
 
Právníci kanceláře mají rozsáhlé transakční zkušenosti zejména v následujících oblastech: právo obchodních společností / fúze, akvizice a prodej podniků a obchodních společností / corporate governance a daňového poradenství; nemovitosti a stavebnictví, právo životního prostředí; bankovnictví, pojišťovnictví, finance a kapitálový trh; zastupování v soudních, správních a rozhodčích řízeních; veřejný sektor – regulace, veřejné zakázky a PPP; duševní vlastnictví / informační technologie / elektronické komunikace / ochrana osobních údajů / média; insolvence a reorganizace; ochrana hospodářské soutěže, veřejná podpora, právo EU; pracovní právo a právo sociálního zabezpečení; “private clients”; reklamní právo, ochrana spotřebitele, nekalá soutěž.
 

Mimosoudní řešení spotřebitelských sporů

Informace o mimosoudním řešení spotřebitelských sporů dle § 14 zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů
 
Je-li klient spotřebitelem, má právo na mimosoudní řešení sporu ze smlouvy s naší advokátní kanceláří v souladu s § 20d a násl. zákona č. 634/1992 Sb., o ochraně spotřebitele, ve znění pozdějších předpisů, a to prostřednictvím České advokátní komory (www.cak.cz), která byla touto činností pro oblast sporů mezi advokátem a spotřebitelem pověřena Ministerstvem průmyslu a obchodu ČR. Mimosoudní řešení spotřebitelského sporu se zahajuje na návrh klienta, který lze podat zejména písemně, ústně do protokolu anebo elektronicky prostřednictvím on-line formuláře uvedeného na internetových stránkách České advokátní komory, a to nejpozději do jednoho roku ode dne, kdy uplatnil své právo, které je předmětem sporu, u poskytovatele poprvé. Využitím výše uvedeného postupu není dotčena možnost klienta obrátit se se svým nárokem na příslušný soud.
 
 
Aktuální informace
více ...
Copyright © 2011 - 2019 HAVEL & PARTNERS s.r.o. | website by Red Knight s.r.o.
popup